Geregistreerd bij BKR: Wat kun je doen?

20 januari 2019 - Schuldinfo

Wie geld leent wordt geregistreerd bij Bureau Kredietregistratie. Ook een telefoonabonnement met telefoon ter waarde van € 250 of meer staat genoteerd. Heb je problemen met aflossen dan komt daar een negatieve codering bij, die 5 jaar na het voldoen van het krediet blijft staan.
Op deze wijze worden kredietverstrekkers beschermd tegen financiële risico’s en burgers tegen overkreditering. Een goede zaak! Echter soms is de situatie inmiddels ingrijpend gewijzigd en staat de negatieve registratie niet meer in verhouding tot het doel. Wat kun je dan doen?

Gratis overzicht BKR-registratie
Het is allereerst van belang om te weten hoe je bij BKR geregistreerd
staat. Hier kom je achter door inzage te vragen. Sinds invoering van de
AVG op 25 mei 2018 moet het BKR gratis inzage verschaffen. Op de website staat deze mogelijkheid nogal verstopt en de werkwijze is omslachtig.
Je moet het formulier uitprinten, invullen en per post opsturen en dan
ontvang je pas na 28 dagen bericht. Bovendien kom je maar één keer per
jaar voor dit gratis overzicht in aanmerking. Deze omslachtige werkwijze voor het ‘gratis overzicht’ is door BKR ingevoerd om het ‘betaald
overzicht’ aantrekkelijk te houden. Digitaal aanvragen met een snelle
afhandeling kan namelijk ook, maar dan tegen betaling.
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft overigens aangegeven te onderzoeken of BKR met deze werkwijze wel voldoet aan art. 12 AVG.

Codering
Op het overzicht dat BKR verstrekt kan achter de lening een code staan. De kredietverstrekker vermeld een code wanneer een achterstand is ontstaan of bij andere bijzonderheden.  De verschillende codes hebben de
volgende betekenis.

A Achterstand van enkele maanden bij terugbetalen lening.
H Herstelmelding: achterstand is ingelopen.
1 Betalingsregeling of schuldregeling getroffen.
2 Restant krediet is in z’n geheel opgeëist.
3 Schuld is afgeboekt of kwijtgescholden. Bij kwijtschelding staat een einddatum vermeld.
4 De kredietverstrekker kan je niet bereiken
5 Er is een preventieve betalingsregeling getroffen voor een hypotheek

Disproportioneel
Een negatieve
kredietregistratie blijft in beginsel 5 jaar staan nadat de schuld is
voldaan. Deze termijn kan in bepaalde gevallen te lang zijn. De Hoge
Raad heeft namelijk in het Santander-arrest bepaald dat de registratie bij BKR moet voldoen aan de beginselen van
proportionaliteit en subsidiariteit. Dit betekent dat de bank bij een
verzoek tot verwijdering van een negatieve BKR-registratie een
belangenafweging moet maken tussen de belangen van de consument
(bijvoorbeeld om een hypotheek te kunnen verkrijgen) en de belangen van
de bank om financiële risico’s te beperken en de consument te behoeden
voor overkreditering.

Verzoek tot wijziging
Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop je geregistreerd staat bij
BKR kun je een verzoek tot wijziging van de gegevens indienen bij de
kredietverstrekker. Het is belangrijk om dit goed onderbouwd te doen.
Verstrek bij het verzoek de volgende informatie:

 • Beschrijving van de situatie die tot de negatieve BKR-registratie heeft geleid. Wat
  is er gebeurd? Hoe hoog was de achterstand? Hoe is deze ontstaan? Welke
  omstandigheden speelden hierbij een rol? Hoe snel is de achterstand
  ingelopen?
 • Beschrijving van de huidige situatie. Wat is
  veranderd? Hoe is de financiële situatie nu en die van de eventuele
  partner? Overleg hierbij ook loonstroken e.d.
 • Welke problemen ondervind je als gevolg van de negatieve BKR-registratie? Voeg stukken bij waaruit dit blijkt.

Wanneer het niet lukt
Wanneer het verzoek tot wijziging van de BKR-registratie wordt geweigerd zijn er drie mogelijkheden om dit aan te kaarten:

 • Binnen 2 maanden via de geschillencommissie van BKR.
 • Binnen 6 weken via een verzoek bij de rechter op basis van art. 35 Uitvoeringswet AVG. Voor dit verzoek is geen advocaat nodig, al is dit wel verstandig.
 • Via een kort geding wanneer er een spoedeisend belang is. Hiervoor heb je wel een advocaat nodig.


Voorbeelden van uitspraken

Voorbeeld 1 (vordering in kort geding)
Jan kan geen hypotheek krijgen vanwege een negatieve registratie bij BKR.
De reden van deze registratie is dat hij in 2014 een schone lei heeft
gekregen. De bank Qander heeft destijds zo’n € 5000 moeten afboeken op
de vordering. Jan heeft sindsdien geen schulden gemaakt. Andere
schuldeisers hebben hun coderingen wel verwijderd. Qander is de enige
die de codering handhaaft.  De schulden waren destijds ontstaan omdat
Jan werkloos was geraakt. De huidige situatie is stabiel. Hij heeft een
vaste baan, een partner die ook een inkomen heeft en er is sprake van
een gezonde financiële situatie. Jan heeft er belang bij dat hij op
korte termijn een woning kan kopen. Hij lijdt aan astma en kan vanwege
vochtproblemen niet in zijn huidige huurwoning blijven wonen.
De
rechter beslist dat de bank binnen drie dagen de registratie moet
verwijderen, op straffe van een dwangsom wanneer Qander in gebreke
blijft. >>>Uitspraak

Voorbeeld 2 (verzoek bij rechtbank)
Miriam heeft begin 2015 een achterstand in de aflossing van een lening
gekregen ad. € 613,66, vermoedelijk doordat het saldo op de bankrekening te laag was vanwege kosten voor een verbouwing. De brieven van de
Volksbank die gingen over de achterstand en de melding bij BKR heeft ze
ongeopend gelaten omdat ze veronderstelde dat dit berichten waren over
de hoogte van de variabele rente op haar hypotheek. Zodra ze achter de
achterstand ontdekte heeft ze deze voldaan. Miriam heeft voldoende
inkomen (tweemaal modaal) en haar financiële situatie is stabiel. De
negatieve BKR-registratie heeft er toe geleid dat ze geen hypotheek kon
krijgen. De rechter beslist dat de Volksbank binnen twee weken de
codering moet verwijderen op straffe van een dwangsom wanneer de
Volksbank in gebreke blijft. >>>Uitspraak

Voorbeeld 3 (verzoek bij rechtbank)
Gerard heeft een schuld bij Wehkamp gehad ad. € 3900 die is ontstaan als
gevolg van een relatiebreuk. Gerard is met alle schulden achtergebleven
en hij is tevens enige tijd werkeloos geweest. Door deze omstandigheden
is hij bovendien depressief geraakt en stapelden de schulden zich op.
Hij heeft hulp gezocht en het door hem gevolgde
schuldhulpverleningstraject in 2015 voortijdig kunnen beëindigen door
een groot geldbedrag te sparen en met dit bedrag alle schulden af te
lossen. Inmiddels is Gerard al enige jaren financieel stabiel. De
rechtbank is van oordeel dat de door Gerard aangevoerde feiten en
omstandigheden onvoldoende zijn om te komen tot het oordeel dat de
A2-codering verwijderd dient te worden. De betalingsachterstand betrof
een tamelijk hoog bedrag, en het heeft bijna drie jaar geduurd voordat
Gerard deze achterstand volledig had terugbetaald. Het belang bij
instandhouding van de registratie van de A2-codering is hiermee gegeven; kredietverleners dienen beschermd te worden tegen dergelijke vormen van ernstige wanbetaling. Slechts indien sprake is van bijzondere
individuele omstandigheden op grond waarvan de betrokkene onevenredig in zijn persoonlijke belangen wordt getroffen, kan aanleiding bestaan voor het oordeel dat voornoemd belang bij registratie van de
betalingsachterstand dient te wijken voor het individuele belang van de
betrokkene. De enkele wens van Gerard en zijn partner om een woning te
kopen is wat dit betreft onvoldoende.  >>>Uitspraak

Voorbeeld 4 (verzoek bij geschillencommissie BKR)
Sjaak heeft een achterstand opgelopen ad. € 92,74. De brieven hierover heeft
hij niet ontvangen omdat hij heeft verzuimd een verhuisbericht door te
geven.
De Commissie is van oordeel dat de toe te passen
belangenafweging in het voordeel van Sjaak moet uitvallen. Alle
omstandigheden overziende is de Commissie van oordeel dat Sjaak geen
debiteur is waartegen de branche blijvend moet worden gewaarschuwd of
dat hij tegen zichzelf moet worden beschermd. Hij heeft al 16 jaar een
vaste baan bij dezelfde werkgever en verkeert in een stabiele financiële situatie. Nadat hij op de hoogte was van de vordering heeft hij de
vordering in één keer betaald. De lakse houding van Sjaak om geen
verhuisadres door te geven ziet de Commissie als een incident. De
negatieve BKR-registratie bestaat al twee jaar. Alles bij elkaar genomen acht de Commissie het laten voortduren van de registratie
disproportioneel. >>>Uitspraak

Hulp tegen betaling
Er zijn allerlei bureaus actief die je graag willen helpen om tegen
betaling de BKR-registratie gewijzigd te krijgen. Voordat je besluit om
dit te doen is het van belang te realiseren dat in veel gevallen de
BKR-registratie klopt en niet disproportioneel is. Inschakelen van zo’n
bureau is dan zonde van het geld. Bovendien kun je prima zelf een
verzoek tot aanpassing doen, maar doe dit wel zorgvuldig en goed
onderbouwd.

Meer informatie
Gratis overzicht bij BKR opvragen
Klacht indienen bij de geschillencommissie
Uitspraken geschillencommissie BKR
Zie hier voor meer uitspraken (klik op ‘uitspraken’)